Σανταρόζα 1 Αθήνα
10564 Ελλάδα

Η Σύμπραξη


Equal Society

Η «Equal Society» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 ως ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας. Πρωταρχικός στόχος του οργανισμού είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών στα θέματα της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, αγοράς εργασίας, κοινωνικής προστασίας, υγείας και επιχειρηματικότητας.

Μέσω της διαδικασίας του ανοικτού διαλόγου και της συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα φορέων, η Equal Society υλοποιεί παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η «Equal Society» έχει θέσει σαφείς στόχους που αφορούν στη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας. Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης, εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις πολιτισμού, street work, δράσεις συνηγορίας και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.

Ελλάν Πασσέ

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων ΡOM «Ελλάν Πασσέ» ιδρύθηκε το 2016 και αποτελεί το πρώτο τριτοβάθμιο σωματείο των Ελλήνων Ρομά. Βασικός της στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά με απώτερο σκοπό την εξάλειψη όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά στα ζητήματα της καθημερινής διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Συνομοσπονδία συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα και δίκτυα με σκοπό την αντιμετώπιση όλων των χρόνιων προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ομαλή ένταξη των Ελλήνων Ρομά.

Οι κύριοι άξονες δραστηριοποίησης της Ελλάν Πασσέ είναι οι εξής:
•  μείωση της σχολικής διαρροής και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
•  σταδιακή μείωση και εξάλειψη του φαινομένου των πρόωρων γάμων,
•  αύξηση της απασχόλησης και των ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας,
•  βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία και τη στέγαση,
•  αύξηση της συμμετοχής της Ρομά κοινότητας στα κοινά,
•  διατήρηση και προώθηση της Ρομά πολιτιστικής κουλτούρας,
•  συνεργασία και αλληλεπίδραση με την κοινωνία με τελικό στόχο την ομαλή ένταξη των Ρομά,
•  προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων των Ρομά καθώς και άρση του πολλαπλούαποκλεισμού και των φαινομένων μισαλλοδοξίας και ρατσισμού.

Η Ελλάν Πασσέ αποτελεί τον βασικότερο και αντιπροσωπευτικότερο εκπρόσωπο της Ρομά κοινότητας στη διαβούλευση με τους φορείς της χώρας, ενώ είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Δ.Α.) και των Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε.Π.) Αττικής, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά

Η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 και εκπροσωπεί πανελλαδικά τους Έλληνες Ρομά Διαμεσολαβητές. Η Ένωση αποτελείται σήμερα από 170 μέλη διασκορπισμένα σ’ όλη την χώρα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης – ROMED.
Στόχοι της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους είναι:
•  Η ενεργή υποστήριξη της ένταξης των Ρομά σε εθνικό επίπεδο
•  Η ενδυνάμωση και εμψύχωση των Ρομά ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κοινότητα των Ρομά στην Ελλάδα
•  Η ανταλλαγή εμπειριών και η διάχυση καλών εφαρμόσιμων πρακτικών με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά
•  Η αναγνώριση και πιστοποίηση του επαγγέλματος του Ρομά Διαμεσολαβητή
•  Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων και ιδιαίτερα η ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής της Ρομά γυναίκας στην διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι
•  Η συμβολή των μελών της Ένωσης στην αντιμετώπιση γενικότερων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.
Περίπου το 80% των μελών της Ένωσης έχει εργασθεί  και εργάζονται στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τους Ρομά, τα οποία σήμερα έχουν μετασχηματιστεί σε Κέντρα Κοινότητας - Παραρτήματα Ρομά. Επίσης πολλά μέλη εργάζονται στα Προγράμματα «Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά» που υλοποιούν Ελληνικά ΑΕΙ σε εθνικό επίπεδο, ενώ συμμετέχουν  και σε εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες.
Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης